SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. POSLOVNI PROSTORI, DELOVNI ČAS IN KONTAKTNE OSEBE:

Naslov podjetjaAsbis d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče
Vodstvo, prodaja, izdaja blagaAsbis d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče
Delovni čas: ponedeljek – petek od 8.00 – 16.00 ure, skladišče in servis od 9.00 – 14.00 ure.
Kontakne osebe: Kontaktne osebe najdete na tej povezavi

2. CENE
Dealerske cene so objavljene na veljavnem ceniku, ki praviloma izhaja enkrat tedensko. Morebitni odstopi od cenika so možni le s sklenitvijo ˝POGODBE O PRODAJI RAČUNALNIŠKE OPREME˝, kjer so pogoji natančno določeni. Cene temeljijo na prodajnem podjetniškem tečaju USD. Sprememba tega tečaja je lahko osnova za izdajo novega cenika. Prodajalec si pridržuje pravico do obračuna nastalih tečajnih razlik. Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Cene so FCO skladiščeAsbis d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.

3. NAROČILA
Naročila sprejemamo po telefonu, pisno, po telefaksu, po elektronski pošti ali preko naše spletne trgovine. Naročila potrdimo s ponudbo. Kupec mora ponudbo sprejeti in potrditi z naročilnico, z navedbo št. ponudbe, ki ga sporoči komercialist oz. kontakna oseba in načinom dostave. Vse dodatne spremembe morajo biti jasno označene.

4. REZERVACIJE
Rezervacije se izdajo na osnovi ponudbe v dogovoru s komercialistom – kontakno osebo. Rezervacije za artikle iz zaloge so veljavne največ 1 delovni dan, drugače pa le posebnem dogovoru.

5. PONUDBE
Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je na njih določena. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na kupčevo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo vse nastale spremembe.

6. NAČIN DOBAVE
Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvesti plačilo na TR Asbis d.o.o., razen če je s ˝Pogodbo o prodaji računalniške opreme˝ drugače določeno. Ob prevzemu izdamo dobavnico-račun, s podpisom le-tega kupec potrdi prevzem blaga. Dostava s strani Asbis d.o.o. je možna. Trenutno veljavni pogoji so objavljeni na www.asbis.si. Osebni prevzem je možen v skladišču Asbis d.o.o. od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00 uro. Dobavo po železnici ali s kurirskimi službami je potrebno najaviti najkasneje do 14.00 ure, če želite odpremo še isti dan. Način plačila je naveden v točki 6.3. kupec mora obvezno poslati naročilnico po faxu ali elektronski pošti. Za zamude dobav zaradi neažurnosti prevzemnikov ne odgovarjamo. Blago se pošilja zapakirano in nezavarovano na račun in rizik kupca. Delne dobave so možne.

7. NAČIN PLAČILA
100% brezobrestni avans in/ali odlog plačila. Poslovnim partnerjem, s katerimi zgledno sodelujemo in imamo sklenjeno pogodbo, nudimo tudi odlog plačila. V tem primeru se določi rok plačila in limit, katerega se ne sme preseči. Poslovni partner je v tem primeru dolžan plačati račun v dogovorjenem roku, čeprav znesek limita ni prekoračen. Kupec poravna svoje obveznosti do Asbis d.o.o. z izvršitvijo plačila na transakcijski račun pri:
Addiko Bank d.d. 
IBAN: SI56 3300 0000 8115 884
SWIFT / BIC: HAABSI22

8. ZAVAROVANJE PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI
Kupec ob podpisu pogodbe in določitvi odloga izroči dobavitelju instrumente zavarovanja: menice in/ali izvršnico in/ali bančno garancijo. Asbis kot dobaviatelj lahko vnovči instrumente zavarovanja za zaračunane in zapadle terjatve skupaj z zamudnimi obrestmi. Za nepravočasno poravnane račune zaračunavamo zamudne obresti, ki so določene v pogodbi med poslovnima partnerjema; vkolikor niso, zaračunamo zakonite zamudne obresti.

9. MOŽNOST MARKETINŠKIH SREDSTEV IN PORABATOV
Poslovnim partnerjem, s katerimi zgledno sodelujemo in imamo sklenjeno pogodbo, lahko nudimo tudi letne porabate in marketinška sredstva, kar mora biti opredeljeno v pogodbi, aneksu ali kakšnem drugem dogovoru. Pogoj za obračun in plačilo marketinških sredstev in porabatov je pravočasno plačilo računov, na katere se le-ti nanašajo.

10. PRIDRŽEK LASTNIŠTVA
Dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last dobavitelja Asbis d.o.o..

11. RAČUNI
Računi se izdajajo na enotnem obrazcu z dobavnicami – »račun-dobavnica«. Račune pošiljamo po pošti na naslov kupca.

12. ZAMENJAVE BLAGA
Zamenjava blaga zaradi napake pri naročilu s strani kupca je možna, vendar samo za izdelke, ki niso predmet eksluzivnega uvoza za stranko. Vsi tovrstni dogovori se opravljajo s komercialistom – kontaktno osebo. V izogib kasnejšim težavam nabavni referent na kupčevi strani in komercialist v podjetju ASBIS d.o.o. definirata možnost vračila ob naročilu blaga. V kolikor se dogovor ne izvrši, tudi zamenjava ni mogoča. Potrditev dogovora velja pisno z elektronsko pošto komercialista in njegovega vodje. Ta člen splošnih pogojev ne rešuje kupčeve stare zaloge.

13. GARANCIJA
Za dobavljeno blago veljajo »GARANCIJSKI POGOJI«, ki so priloga k »SPLOŠNIM POGOJEM POSLOVANJA«. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Stroške pošiljanja reklamacij krije kupec sam. Zadnji veljavni garancijski roki za posamezne blagovne skupine so objavljeni na www.asbis.si.

14. SANKCIJE, EMBARGO IN DRUGE OMEJITVEA 
a. ASBIS in kupec jamčita, da nobeden od njiju nikoli ni storil, ne počne ali ne bo izvajal dejanj,ki so posredno ali neposredno v nasprotju z izvoznim ipredpisi ZDA; in/ali predpisi ZDA o mednarodnemprometu z orožjem; in/aliveljavnesankcije in embargo ZDA, kijihupravljaMinistrstvo za finance ZDA; in/alipredpisiEvropskeunije; in/ali OFAC in/alisankcije EU; in/aliveljavnekontrole; in morebitnepoznejšeponovneuveljavitvealispremembe le-teh, kiveljajoza dobavljeno oz naročenoblago. Kupectudijamči in potrjuje, da niti za kupcaniti za njegovovodstvo, delničarjealiustanovitelje ne veljajosankcije, kijihuporabljajomednarodneinstitucije in/ali ZDA in/aliEvropskaunija. Uvedbasankcij s stranikaterekolimednarodneinstitucije in/ali ZDA in/aliEvropskeunijekupcu je neizpodbitnapodlaga za takojšnjoenostranskoprekinitevprodajeblagakupcu s strani ASBIS-a. 
b. Kadar bo kupec sodeloval s svojimidobavitelji, strankami, končnimiuporabniki in/alidrugimipartnerji, se celotni 14. členuporabljapritakemusodelovanju. V vsehprimerih je kupecodgovoren za dejanjatretjihoseb, s katerimi je sodeloval. 
c. Kupec s tem potrjuje, da vsiizdelki, kupljenipri ASBIS-u, ne bodoizvoženi, prodanialipreneseni v nasprotju z: 
(a) predpisiameriškeizvozneuprave; 
(b) predpisi ZDA o mednarodnemprometu z orožjem (ITAR); 
(c) veljavnesankcije in embargo ZDA, kijihupravljaMinistrstvo za finance ZDA; in 
(d) predpisiEvropskeunije in morebitnepoznejšeuveljavitvealispremembeveljavnihpredpisov, kivplivajonaizvozizdelkov. 
č. Brezomejevanjazgorajnavedenega se kupecizrecnostrinja in se zavezuje, da ne boprodajal, ponujalalikakodrugačeprenašalizdelkov, ki so predmetsankcij OFAC in/ali EU in/aliveljavneganadzora, strankamna KUBI, IRANU, SEVERNI KOREJI, SUDANU, SIRIJI alidrugimomejenimobmočjem, državam in/aliozemljem z embargomalisankcijami, za katere so zlastiomejitve (vključno z vendar ne omejeno) tukaj: 
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information, 
- https://www.bis.doc.gov/index.php, 
- https://www.sanctionsmap.eu/. 
Kupecpotrjuje, da je odgovoren za seznanitev z veljavnimisankcijami in predpisi. 
d. ASBIS in kupecpotrjujeta, da ne bostaprenašala, izvažalaaliponovnoizvažala, neposrednoaliposredno, katerikolistranki, ki je navedena s stranivlade ZDA in/ali Sveta EU in/ali po katerikolidrugiveljavnizakonodaji,kotprepovedana za prejemanjeizdelkov, in da nismonatakšnihseznamih,ali pod nadzoromnikogarnatehseznamih. 
e. ASBIS in kupec s tempotrjujeta, da lahkonekateriproizvajalci in prodajalciomejijoprodajosvojihizdelkovnaposebejdoločenihobmočijh,alinekaterimosebamalisubjektom. Kupecpotrjuje in se strinja, da boupoštevalvse take omejitve, ki so mu lahkosvetovanekadarkoli, in da ne botržil, ponujal, prodajal, prenašal, izvažal, odlagalalipošiljaltakihizdelkovna,aliizvendoločenihobmočij. V primerutakšnihomejitevaliembargovaliprepovedi mora kupecizjaviti in zagotoviti:  
 - da bo finančnoodgovoren za neupoštevanjedoločbustreznegaobvestila, kiga je posredoval ASBISu;  
 - da bovsakkupčevuslužbenecobveščen in usposobljen v zvezi z obveznostmiiztakšnegakomuniciranja in bospoštovaltepogoje;  
 - da bokupeczaščitil ASBIS predvsemiizgubami, stroški, obveznostmi, zahtevki, škodo in izdatkivsehvrst, ki se nanašajoaliizhajajoizkršitvealineizpolnjevanjaproizvajalčevihaliprodajalčevihobveznosti. omejitve, embargo aliprepoved, o čemerbo ASBIS obvestilkupca.  
 V primerukršitvepogojevproizvajalcaaliprodajalca, vključno z omejitvijoprodajenjihovihizdelkovna,aliizven,posebejdoločenihobmočij,alinekaterimosebamalisubjektom, ima ASBIS pravicosprožitipostopekodvzemapooblastilakupcukot partner podjetja ASBIS.
 

15. OSTALO
15.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v »SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA«. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.
15.2. »SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA« so objavljeni na www.asbis.si, na podlagi zahteve pa pošljemo pisno verzijo.
15.3. Nesoglasnja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem »SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA«, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno Okrajno oz. Okrožno sodišče v Ljubljani.